BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

Usługi

Doradztwo

BEI świadczy dla swoich Klientów profesjonalne usługi konsultingowe. Usługi doradcze realizujemy według autorskiej formuły TRUSTED ADVISOR™. W zakresie naszej oferty znajdują się:

 • audyty i analizy,

 • doradztwo i konsultacje,

 • wdrożenia organizacyjne,

 • outsourcing kompetencyjny,

 • zarządzanie projektami.

Model TRUSTED ADVISOR™ opiera się na założeniu, iż wyłącznie w relacjach, gdy Klient i doradca znają się i nawzajem rozumieją, możliwa jest efektywna i korzystna dla obu stron współpraca. W modelu tym udostępniamy Klientowi eksperta z wybranej (jednej bądź kilku) dziedziny. W takim rozwiązaniu Klient sam decyduje, w jaki sposób najefektywniej będzie mógł wykorzystać wiedzę naszego eksperta. W uzgodnionym przedziale czasowym jest on po prostu do dyspozycji Klienta.

 

Dodatkowo ekspert dedykowany do współpracy z Klientem korzysta z zasobów BEI:

 • konsultantów,

 • trenerów,

 • kierowników projektów,

 • Experts Board.

Na bazie oczekiwań Klienta, BEI przygotowuje ofertę usług dopasowaną do rzeczywistych, aktualnych potrzeb, jednocześnie zapewniając pojedynczy interfejs komunikacji pomiędzy firmami.

Audyty

BEI przeprowadza na życzenie Klienta i/ lub certyfikuje wyniki audytów w obszarze zarządzania organizacją, w szczególności jednostkami technicznymi lub informatycznymi. Projekty te skupiają się nie tylko na samym aspekcie organizacyjnym (analiza procesów, czy usług), ale także na narzędziach wspierających procesy zarządcze (ITSM), czy infrastrukturze technicznej (architektura, technologie). Mają one na celu analizę stanu zastanego (AS-IS) identyfikację luk, specyfikację procesów, usług i narzędzi, wskazanie rekomendacji oraz potencjalnych ścieżek rozwoju.W wyniku prowadzonych prac Klient otrzymuje szczegółowy raport wraz z zaleceniami i proponowanym harmonogramem ich wdrożenia. Zalecamy przeprowadzanie audytów zawsze przed rozpoczęciem nowego projektu związanego z zarządzaniem organizacją, ponieważ pozwala on obiektywnie ocenić stan organizacji w przedsiębiorstwie przed wdrożeniem i umożliwia wskazanie korzyści osiągniętych po wdrożeniu.Prowadzimy audyty w oparciu o światowe metodologie - COBIT, ITIL®, ISO, SixSigma, oraz autorskie modele SLM®Lite i ITVM™.Nasza oferta zawiera min.:

 • audyt ogólny organizacji (Company Overview) w kilku wymiarach:

  • struktura i organizacja,

  • procesy i usługi,

  • architektura i technologie,

 • audyt dojrzałości procesów IT (CMMI®),

 • audyt bezpieczeństwa środowiska IT (COBIT),

 • audyt zabezpieczenia przychodów (Revenue Assurance),

 • i inne.

Adwokat Klienta

Tego typu usługa polega na zapewnieniu przez BEI wsparcia, bądź prowadzenia rozmów naszych Klientów z dostawcami. W tym przypadku nasz ekspert pełni rolę przedstawiciela Klienta. Z rozwiązania tego korzystają najczęściej Klienci, którzy:

 • rozpoczynają wdrożenia projektów w obszarze, w którym nie posiadają doświadczeń i chcą się uchronić przed niepotrzebnymi „błędami' - korzystają wówczas z naszych najlepszych praktyk (best practices),

 • nie posiadają wystarczających zasobów własnych do realizacji planowanych działań. bądź zasoby te są niewystarczające,

 • nie są zadowoleni, bądź nie są do końca przekonani o wartości propozycji, które otrzymali od dostawców wdrażających u nich usługi lub produkty.

Doradztwo i konsultacje

Firma BEI świadczy wysokospecjalistyczne usługi z zakresu doradztwa i konsultacji w zarządzaniu organizacją (a także dedykowane usługi doradcze dla IT). Usługi te realizowane są przez naszych najlepszych konsultantów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Obejmują one prace wykonywane u Klienta oraz poza jego siedzibą, w oparciu o własną autorską metodykę, korzystając jednocześnie z najlepszych elementów uznanych modeli, norm i metodyk światowych, min.: ITIL®, SLM®Lite, ISO 20000, PMBoK, PRINCE2™, SixSigma, ITVM™, CMMI®, i innych. Przedmiot i zakres prac jest uzależniony od indywidualnych potrzeb Klientów.

Analizy

Realizując potrzeby naszych Klientów, świadczymy usługi analityczne w obszarach: zarządzania poprzez wartości, efektywności, kosztów, usług i jakości. Specjalizujemy się w realizacji następujących projektów:

 • analiza wartości IT dla przedsiębiorstwa (ITVM™, BSC),

 • analiza kosztów utrzymania IT (ABM, ABC),

 • definicja optymalnej struktury wydatków i kosztów organizacji (CAPEX, OPEX),

 • definicja usług świadczonych przez IT/działy operacyjne (ITIL®, SLM®Lite, ISO 20000),

 • optymalizacja lub określenie procesów dostarczania usług IT (ITIL®, SLM®Lite, ISO 20000),

 • analiza outsourcingowa:

  • przygotowanie do przekazania usług i procesów IT w outsourcing,

  • przygotowanie do świadczenia usług outsourcingowych,

 • badanie i analiza satysfakcji Klientów z poziomu jakości usług IT,

 • analiza procesu komunikacji w IT,

 • badanie poziomu dojrzałości organizacji (CMMI®, ITVM™),

 • niezależna walidacja analiz przygotowanych przez Klienta,

 • analiza typu Business Case.

Ponadto oferujemy przygotowywanie analiz biznesowych (analiza potrzeb, oczekiwań i wymagań) oraz systemowych (funkcjonalnych) dla uruchamianych przez Klientów projektów.

Wdrożenia organizacyjne

BEI realizuje kompleksowe wdrożenia organizacyjne. W tej grupie rozwiązań prowadzone są prace w oparciu o pełny wachlarz usług. Zazwyczaj składają się na nie:

 • audyt ogólny (w zależności od zakresu wdrażanego rozwiązania) i/ lub audyty specjalizowane w celu określenia linii bazowej (poziomu odniesienia,

 • przygotowanie i uzgodnienie z Klientem rekomendacji,

 • przeprowadzenie prac analitycznych w celu przygotowania wdrożenia,

 • przeprowadzenie projektu i/ lub nadzór nad uruchomieniem odpowiedniego procesu u Klienta,

 • audyt powdrożeniowy (zakres zgodny z zakresem audytu pierwotnego),

 • wskazanie efektów projektu i rekomendacji do dalszego wdrożenia.

Instytut specjalizuje się w następujących obszarach kompleksowych rozwiązań organizacyjnych:

 • wdrożenie zarządzania wartością,

 • wdrożenie zarządzania usługami,

 • wdrożenia modeli zarządzania projektami,

 • wdrożenie zarządzania kosztami i optymalizacji kosztów.

W zakresie organizacji IT specjalizujemy się szczególnie w:

 • wdrożeniach organizacji IT Service/ Help Desk,

 • wdrożeniach zarządzania incydentami/ problemami,

 • wdrożeniach zarządzania zmianą,

 • wdrożeniach modeli zarządzania dojrzałością organizacji IT,

 • wdrożeniach zarządzania Satysfakcją Klientów IT,

 • wdrożeniach procesów komunikacji w IT,

 • optymalizacji procesów dostarczania usług IT,

 • optymalizacji kosztów IT,

 • optymalizacji wykorzystania zasobów IT,

 • optymalizacji organizacji IT Service/ Help Desk.

Outsourcing kompetencyjny

Outsourcing jest najszybciej rozwijającym się sposobem zarządzania. Polega on na zlecaniu partnerowi zewnętrznemu procesów lub projektów niezbędnych do funkcjonowania firmy. BEI tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania organizacyjne i informatyczne, w pełni dostosowane do specyfiki firmy. Nasz zespół specjalistów i ekspertów o unikalnych kompetencjach, realizuje dla Państwa zadania, a Państwo w tym samym czasie możecie skupić się na realizacji głównej działalności biznesowej (core business). W ramach prac dla naszych Klientów oferujemy unikalną usługę outsourcingu kompetencyjnego. Polega ona na tym, że kierujemy odpowiednich specjalistów lub ekspertów do realizacji prac u Klienta. Usługi te są świadczone zarówno w zakresie realizacji prac projektowych, jak również prac operacyjnych Klienta. Działanie takie umożliwia obniżenie koszty utrzymania firmy Klienta. Współpracujemy z najlepszą kadrą IT i gwarantujemy satysfakcję oraz najwyższą jakość usług.Klienci, korzystający z naszych usług mogą:

 • dostosować liczbę swoich pracowników do bieżących potrzeb,

 • zlikwidować fluktuację pracowników,

 • obniżyć koszty związane ze szkoleniami pracowników,

 • znacznie poprawić wskaźniki absencji,

 • zwiększyć wskaźnik efektywności liczony na jednego pracownika,

 • poprawić strukturę kosztów osobowych (tzw. Labor Opex),

 • dokonać przeniesienia obowiązków pracodawcy (w tym rekrutacji).

Naszym Klientom oferujemy wszelkie możliwe formy outsourcingu. Skorzystanie z tej formy współpracy daje naszym Klientom:

 • możliwość skupienia zasobów i środków finansowych na szczególnie istotnych obszarach działania, w których firma osiąga przewagę konkurencyjną,

 • bardziej efektywne zarządzanie projektami IT poprzez czasowe wykorzystywanie wysoko wyspecjalizowanych firm zewnętrznych,

 • wykorzystywanie odpowiednich zasobów infrastruktury informatycznej.

Naszym Klientom gwarantujemy:

 • otrzymanie od nas najwyższej klasy specjalistów i ekspertów,

 • konkurencyjne ceny,

 • innowacyjność i terminowość,

 • udzielenie gwarancji na nasze usługi,

 • posiadanie udokumentowanych kompetencji naszych ekspertów.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami można zdefiniować jako planowanie, organizację, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich zaangażowanych w nim osób, aby osiągnąć cele projektu zgodnie z ustalonym terminem, kosztami i kryteriami wykonania. Sztuka zarządzania projektami, która znacznie rozwinęła się w ciągu ostatnich piętnastu lat, stanowi dziś ścisłą, profesjonalną dyscyplinę. Składa się na nią wiedza teoretyczna oraz konkretny zestaw umiejętności i kompetencji. Profesjonalizm w zarządzaniu projektami ma nie tylko pozytywne odzwierciedlenie w stylu działania organizacji, ale także wpływa na podniesienie motywacji i satysfakcji z pracy osób odpowiedzialnych za projekty.Zarządzanie projektami koncentruje się na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w cyklu życia projektu, tak, aby osiągnąć zakładane cele. Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą wielu zagadnień, jak np.: 

 • zakres, czas, koszty oraz jakość,

 • różne potrzeby i oczekiwania zaangażowanych osób,

 • zidentyfikowane i niezidentyfikowane wymagania.

Nasze działania skupiamy wokół realizacji projektów biznesowych godząc wszystkie w/w parametry w różnych branżach. Nasi konsultanci dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dlatego też poza kompleksowymi projektami budowy i wdrożenia systemów zarządzania podejmujemy się zarządzania projektami inwestycyjnymi.Projektami zarządzamy zgodnie z uznanymi metodykami światowymi PMBoK oraz PRINCE2.Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu bardzo złożonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, gdzie podejmowaliśmy się zarówno całych projektów obsadzając w nich wszystkie pozycje w zespołach wykonawczych, jak również podejmując się jedynie zarządzania projektem i koordynując zasoby klienta i firm wykonawczych.Zlecając zarządzanie projektem naszej firmie mają Państwo pewność spełnienia celów poprzez realizację: 

 • zakresu projektu,

 • jakości realizacji,

 • budżetu kosztów i nakładów zgodnie z planem,

 • budżetu czasu,

 • zarządzania ryzykiem,

 • wykorzystania zasobów ludzkich,

 • jakości komunikacji,

 • przeglądu poprojektowego.